No Kings (2020)

  • 1h 28m
  • Emilia Mello
  • engelske undertekster

I en verden uden guder og konger er naturen den øverste autoritet. En sansemættet og voksende politisk film fra et lille samfund langs Brasiliens kyst.

Ikke så langt fra Rio de Janeiros buldrende motorveje og elektriske lys er der et sted, hvor udskæring af kanoer og evnen til at bygge huse af ler stadig er en essentiel del af livet. ‘No Kings’ er blevet til i den samme frie ånd, som beboerne i det lille samfund mellem havet og regnskoven lever i. Herude er naturen selv den øverste autoritet. Det øvrige samfund med dets guder og konger er et fjernt ekko. Det vitale, sansemættede univers omslutter én når man er ude at fange krabber med børnene eller hører regnen tromme på taget midt om natten. Caiçara-folket vedligeholder og kultiverer de sidste rester af den atlantiske regnskov, og deres traditioner bygger på bæredygtige værdier fra Brasilien, Japan, Afrika og Europa. Men Brasiliens nye regering har andre planer for regnskoven og for landets mange minoriteter. Emilia Mellos sensoriske og frie film, der produceret af instruktøren Roberto Minervini, starter i det etnografiske spor, men bevæger sig efterhånden i en mere personlig og politisk retning.

In a world without gods and kings, nature is the supreme authority. A sensuous and increasingly political film from a small community along the coast of Brazil.

Not too far from Rio de Janeiro’s rumbling motorways and electric lights there is a place where carving canoes and building houses with clay are still essential to life. ‘No Kings’ is made in the same free spirit that defines the lives of the inhabitants of the small community between the sea and the rain forest. Out here, nature itself is the supreme authority. The rest of society with its gods and kings is a distant echo. The vital, saturated universe enshrouds us as we are out catching crabs with the children or hear the rain patter on the roof in the middle of the night. The Caiçara people maintain and cultivate the last remnants of the Atlantic rain forest, and their traditions are based on sustainable values from Brazil, Japan, Africa and Europe. But Brazil’s new government has other plans for the rain forest and for the country’s many minorities. Emilia Mello’s sensuous and free film starts in an immersive ethnographic track, but eventually moves in a more personal and politically urgent direction.

Director

Emilia Mello

Producer

Emilia Mello

Producer

Denise Ping Lee

Subtitle(s)

English